Wanneer is Mobility as a Service een succes?

Wanneer kunnen we Mobility as a Service als een succes beschouwen? We leggen de vraag voor aan het parkeerpanel.


Door Jan Willem Kerssies


Marc Mooren

Mobility as a Service staat voor een mobiliteitsconcept waarbij de consument gebruikmaakt van verschillende vervoermiddelen via één abonnement of één app. Het doel is dat alle vervoermiddelen makkelijk tot ieders beschikking staan en dat de reiziger wordt geïnformeerd over de makkelijkste, snelste of goedkoopste vervoerwijze voor iedere verplaatsing en die reis ook kan reserveren en betalen via dit abonnement.


“Wanneer is het een succes”, vraagt Marc Moonen zich af. “Uiteraard als dat doel wordt bereikt. Maar het belangrijkste is dat het simpel wordt voor eenieder. Er moet dan een totale mix zijn van de beschikbare vervoermiddelen, de kosten en de reistijd. Zo moet je zeker zijn van de beschikbaarheid van een leenfiets, een parkeerplaats, en een trein of bus. En dan moet het zo flexibel zijn dat je ook een uurtje later moet kunnen vertrekken als je bezoek iets uitloopt.”

Het succes van MaaS hangt sterk af van de mate van samenwerking en van het vertrouwen dat overheden, marktpartijen en reizigers hebben in elkaar, zegt Sebastiaan Dommeck van Empaction. “Bedrijven moeten eigen systemen en data aan elkaar koppelen en openstellen voor derden, reizigers moeten het delen van hun data accepteren en de overheid zal open moeten staan voor een nieuw vervoeraanbod in de openbare ruimte. Vooralsnog is het MaaS-concept vooral een technische uitdaging om alle data en techniek aan elkaar te koppelen en een organisatorische uitdaging om partijen daarin mee te krijgen”, aldus Dommeck. “Maar het succes wordt uiteindelijk bepaald door de mate waarin reizigers de dienst ook daadwerkelijk gaan gebruiken in hun afwegingen.”

Sebastiaan Dommeck

Martin Blankendaal

“Ik denk dat we deze vraag pas achteraf kunnen beantwoorden, al was het maar omdat één onvoorziene ontwikkeling het complete speelveld kan wijzigen”, zegt Martin Blankendaal van Spark Parkeren. “Maar wat moeten we er dan mee? Ik vind dat we MaaS een kans moeten geven. Dat betekent dat we goed op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden, maar ook dat we zo goed mogelijk moeten anticiperen op een toekomst waarin de vervoerbehoefte wijzigt, zonder dat we weten op welke wijze.”

Eén van de mogelijkheden om MaaS succesvol bij de gebruiker te laten landen is het toepassen van een dergelijke dienst bij ruimtelijke ontwikkelingen, zegt Dommeck. “Een verhuizing is een moment waarbij je uit de dagelijkse routine wordt getrokken en openstaat voor nieuwe initiatieven. Dit momentum kun je optimaal aanwenden door bij nieuwbouw aan de nieuwe bewoners het MaaS-aanbod als integraal onderdeel van de woonformule aan te bieden. De kosten kunnen worden gedekt uit een reductie van het aantal parkeerplaatsen dat voor eigen auto’s wordt aangelegd.”


Is MaaS misschien al een succes, vraagt Blankendaal zich hardop af. “In Rotterdam bijvoorbeeld mag bij ontwikkelingen in betaald parkeergebied de parkeernorm met maximaal 20 procent worden verlaagd als voor alle toekomstige gebruikers MaaS structureel beschikbaar is (voor minimaal 10 jaar). En dat bovenop de mogelijkheid om via deelauto’s een reductie op de parkeereis mogelijk te maken. Dat maakt binnenstedelijke ontwikkelingen haalbaarder, terwijl MaaS nog lang niet is uitontwikkeld. Ik vind het een goede zaak dat Rotterdam de (auto)parkeernormen gedeeltelijk loslaat en MaaS een mooie kans biedt.”

Er is een grote potentie voor het toepassen van MaaS bij het ondersteunen van zakelijk verkeer, beweert Dommeck. “Voor de werkgever geeft een MaaS-aanbod de mogelijkheid om de werknemers een breder aanbod te bieden dan de traditionele leaseauto en bedrijfsfiets. Afhandeling van declaraties en betalingen en het optimaal gebruiken van beschikbare parkeerplaatsen kan onderdeel uitmaken van het MaaS-aanbod. Gemak voor zowel werkgever als werknemer dient daarbij het uitgangpunt te zijn.”


Het succes van een MaaS-aanbod kan het eenvoudigst worden afgemeten aan de mate waarin MaaS leidt tot een reductie van het autobezit vindt Dommeck. “Daarvoor is het essentieel dat een zodanige meerwaarde wordt geboden aan de gebruikers dat een substantieel deel van hen afscheid neemt van de eigen auto.” Moonen voegt daaraan toe: “Echt succesvol is MaaS natuurlijk pas als niet alleen het systeem technisch werkt, maar we er vooral gebruik van gaan maken. Dat gebeurt alleen als de service voldoet aan de wensen en behoeften van de reiziger. Die service móet er zijn.”